Warsztaty w hotelu

Warsztat
„Opiniowanie psychologiczne pacjentek zakwalifikowanych do operacji profilaktycznej amputacji piersi”
Prowadzący: Dorota Grabowska
14.09.2023 r. godz. 16:00-17:30 (sala 1)

Od 2019 roku w Polsce refundowany jest zabieg profilaktycznej amputacji piersi dla pacjentek z potwierdzoną w badaniach genetycznych mutacją w genie BRCA1 lub 2, pacjentek z obciążonym wywiadem rodzinnym, a także takich, u których stwierdzono chorobę proliferacyjną piersi przebiegającą z atypią komórkową. Każda pacjentka kwalifikowana do zabiegu profilaktycznej amputacji piersi musi uzyskać opinię genetyka klinicznego, onkologa klinicznego, chirurga onkologicznego i psychoonkologa. Podczas warsztatu omówione zostaną zasady kwalifikowania pacjentek do zabiegu profilaktycznej mastektomii, a także kryteria ujmowane w opinii psychologicznej przedstawianej chirurgowi przed operacją. Ponadto także słuchaczom zostanie zwrócona uwaga na rolę, jaką pełni psychoonkolog w opiece nad kobietą oczekującą na zabieg prewencyjnej mastektomii oraz będącą po takiej operacji. Przedstawiony zostanie protokół, zgodnie z którym opiniowane są pacjentki, podopieczne Breast Cancer Unit w Gdyni.

Warsztat
„Podejście oparte na wzbudzaniu rezyliencji według Modelu PEARLS u osób doświadczających choroby onkologicznej”
Prowadzący: Karolina Jezionek i Dorota Grabowska
14.09.2023 r. godz. 17:45-19:15 (sala 1)

Zapraszamy uczestników warsztatu do poznania modelu PEARLS i zastosowania tego modelu w pracy przyłóżkowej z dorosłymi pacjentami onkologicznymi. Omówimy, w jaki sposób podejście skoncentrowane na rozwiązaniach wśród pacjentów wzbudza rezyliencję, przez co chorzy subiektywnie wyżej oceniają jakość życia na każdym etapie zdrowienia, są świadomymi uczestnikami swojego leczenia oraz uczą się pełniej korzystać z dostępnych im zasobów.
Cele warsztatu:
- omówienie Metody PEARLS przez pryzmat podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach
- ćwiczenia praktyczne grupowe i indywidualne z wdrażania PEARLS
- przedstawienie czynników ochronnych i ryzyka dorosłych pacjentów onkologicznych oraz personelu medycznego oddziałów onkologicznych
- zastosowanie w grupach pytania o cud, pytania o wyjątki w pracy przyłóżkowej (odgrywanie ról) pod kątem budowania rezyliencji
- zachęcenie uczestników do spotkania się ze swoją wewnętrzną mocą i wzbudzenie własnej rezyliencji

Warsztat
„Metody autorelaksacji”
Prowadzący: Jadwiga Koźmińska-Kiniorska
14.09.2023 r. godz. 16:00-17:30 (sala 2)

Diagnoza często wiąże się z poczuciem, że ciało zawiodło, zdradziło, pojawia się stan bezradności i poczucie fragmentacji ciała w zależności od tego, gdzie zlokalizowana jest choroba. Relaksacja pozwala nawiązać łagodny, troskliwy kontakt z własnym ciałem, zarówno jego poszczególnymi częściami, jak i całym ciałem od stóp do głowy.
Skupienie w trakcie relaksacji na własnym oddechu, na własnym ciele pozwala poczuć fundament, podstawową bazę istnienia: jestem, oddycham. Jestem, więc oddycham. Oddycham, więc jestem. Jesteśmy, oddychamy i to jest najważniejsze.
Ciało nie umie mówić, a potrzebuje być rozumiane, potrzebuje uwagi i opieki. Komunikuje się z nami w jedyny dostępny mu sposób poprzez wrażenia i emocje, które umysł rozpoznaje i którym nadajemy znaczenie: zmęczenie, senność, głód, ból, złość, radość, pożądanie, miłość.
Warsztat w swojej części praktycznej będzie doświadczaniem i tym samym uczeniem się przez uczestników metod relaksacji, które mogą być praktykowane również jako autorelaksacja. Są to "recepty psychologiczne" - narzędzia samopomocowe, z których nasi pacjenci mogą korzystać w swoich domach czy podczas pobytu w szpitalu, a nawet w oczekiwaniu w kolejce do lekarza. Prowadząca podzieli się metodami, które wypracowała w ponad 20-letniej pracy w szpitalu onkologicznym – które działają, są lubiane przez pacjentów i wykorzystywane w życiu zawodowym i osobistym Prowadzącej.

Warsztat
„Terapia wzmacniająca godność”
Prowadzący: Beata Brożek
14.09.2023 r. godz. 17:45-19:15 (sala 2)

Terapia Wzmacniająca Godność (ang. Dignity Therapy), to krótka interwencja terapeutyczna, opracowana przez międzynarodową grupę badaczy pod kierownictwem kanadyjskiego psychiatry Harveya Maxa Chochinova.
Przeznaczona jest dla ciężko chorych pacjentów, zazwyczaj z chorobą nowotworową. To rodzaj wywiadu, opartego na specjalnym kwestionariuszu pytań, którego celem jest wzmocnienie poczucia godności chorego w końcowym etapie życia. Jest to także okazja do wypowiedzenia ważnych myśli, czy instrukcji, które mogą stać się swoistym testamentem duchowym chorego. Wypowiedź jest nagrywana, a następnie transkrybowana, a powstały dokument końcowy, na życzenie chorego może być przekazany bliskim osobom. Badania przeprowadzone w różnych krajach potwierdziły pozytywny wpływ na samopoczucie chorych i użyteczność terapii.
W badaniu własnym terapię przeprowadzono na dziesięcioosobowej grupie chorych z zaawansowaną postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Wypowiedzi chorych poddano analizie ilościowej, potwierdzając ich zadowolenie z udziału w badaniu, oraz analizie jakościowej, uzyskując wiedzę na temat zasobów i problemów duchowych w tej grupie pacjentów.
Umiejętnie przeprowadzona terapia może stać się dla chorego pomocą w akceptacji nadchodzącej śmierci, zaś dla jego bliskich wsparciem w trudnym okresie żałoby.

Warsztat
„Nastolatek w trajektorii choroby nowotworowej”
Prowadzący: Marzena Samardakiewicz, Magdalena Fryze
14.09.2023 r. godz. 16:00-17:30 (sala 3)

Warsztaty stanowią cenne źródło informacji dla osób, które pragną zgłębić temat przebiegu choroby nowotworowej u nastolatków.
Warsztaty koncentrują się na głębszym zrozumieniu aspektów psychologicznych, obejmujących emocje, mechanizmy obronne, komunikację, a także istotność sieci wsparcia nastoletnich pacjentów. Podczas warsztatów, uczestnicy otrzymają wgląd w złożone emocje, które towarzyszą młodym pacjentom w trakcie ich leczenia, w tym ich własne postrzeganie siebie. Dodatkowo warsztaty umożliwiają zgłębienie praktycznych umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w kontekście interakcji z nastoletnimi pacjentami.

Warsztat
„Spotkajmy się w prawdzie — o relacji pomieszczającej wg W. Biona”
Prowadzący: Justyna Rutkowska
14.09.2023 r. godz. 17:45-19:15 (sala 3)

Psychoanalityczna koncepcja Wilfreda Biona pozwoli nam przyjrzeć się ogromnej wartości relacji pomieszczającej, w której uczymy się wzajemnego szacunku, godności, zrozumienia i dojrzałości. Przyjrzymy się, jakie zjawiska mają miejsce w relacji terapeutycznej pomiędzy psychoonkologiem, pacjentem, jego rodziną, zespołem medycznym. Spróbujemy zobaczyć, co wszyscy wnoszą do tej wspólnej sytuacji i wspólnego doświadczenia na poziomie świadomym i nieświadomym i jak można z tego próbować korzystać w sytuacji choroby, śmierci i żałoby. Ilustracja tych interakcji pozwoli nam przyjrzeć się psychotycznym i niepsychotycznym stanom umysłu w sytuacji choroby. Jeśli choroba jest szaleństwem, to jak można z nim żyć, by jakość życia była kompensacyjna do jego historii, a relacje wzajemne znośne, wspierające, oparte o szacunek do życia? Jak zachować myślenie w ogniu walki, by szaleństwo pozwoliło żyć w chorobie, prowadząc do bliskiego w prawdzie spotkania z sobą? By integracja z nową sytuacją była uwalniająca, stawała się przestrzenią do rozwijania wdzięczności i spełnienia tak bardzo, jak jest to możliwe.

Warsztaty w CSM

Wycieczka po Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prowadzący: dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. UML, dr n. społ. Emilia Samardakiewicz-Kirol, mgr Wojciech Dzikowski
14.09.2023 r. 15:00-15:45

Dla osób wybierających warsztaty z komunikacji medycznej organizowane w CSM UMLUB organizowana jest wycieczka po CSM pokazująca wszystkie modalności symulacji medycznej.

Warsztat
„Jak przekazać pacjentowi trudną informację? Praktyczny warsztat z wykorzystaniem pacjenta symulowanego”
Prowadzący: dr n. społ. Emilia Samardakiewicz-Kirol, dr n. med. Magdalena Horodeńska, dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. UML, dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk
14.09.2023 r. 16:00-17:30

Podczas warsztatu uczestnicy doświadczą symulacji medycznej z wykorzystaniem pacjenta symulowanego. Zadaniem uczestników będzie przeprowadzenie rozmowy z pacjentem onkologicznym wykorzystując protokół przekazywania niepomyślnych informacji SPIKES. Warsztat pozwoli również na poznanie specyfiki komunikacji z pacjentem i roli debriefingu w symulacji medycznej.
Warsztat zakłada pracę w małych 5-osobowych podgrupach.

Warsztat
„Sztuka rozmowy i poznania perspektywy pacjenta w procesie leczenia onkologicznego. Praktyczny warsztat z wykorzystaniem symulacji wysokiej wiarygodności (symulator SimMan)”
Prowadzący: dr n. społ. Emilia Samardakiewicz-Kirol, dr n. med. Magdalena Horodeńska, dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. UML, dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk, mgr Wojciech Dzikowski
14.09.2023 r. 17:45-19:15

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość poznania, jak symulacja wysokiej wiarygodności z wykorzystaniem symulatora wspiera proces uczenia się osób dorosłych w zakresie komunikacji medycznej.
Warsztat zakłada pracę w małych 5-osobowych podgrupach.

Na warsztaty prowadzona będzie osobna rejestracja. Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł za warsztat.

Kontakt

hematoonkologia.pl

Osoba kontaktowa w kwestiach uczestnictwa:
Maria Miedzwiecka
e-mail: m.miedzwiecka@hematoonkologia.pl
tel.: 780 005 545

Osoba kontaktowa w pozostałych sprawach:
Ewa Czachorowska
e-mail: e.czachorowska@hematoonkologia.pl
tel.: 507 835 514